REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu należącego do Work o’clock

obowiązuje od 25 lipca 2018 r.

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis, które nie wymagają założenia Konta.

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa:
  a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług,
  b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
  2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
  3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
  4. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
II. ZAWARCIE UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta.
  2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
  3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.
  4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
  a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
  5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego albo dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta.
  6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
  7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
  8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
  10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
  11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  12. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.
III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
  2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
  3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika niezalogowanego nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezalogowanym nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
  2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
  2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
  3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
  4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
  d. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
  e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  f. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  g. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
  2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.
VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
  2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  b. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
  c. przedmiot reklamacji,
  d. okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
  5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  a. na adres Usługodawcy: Work o’clock – dostępny w zakładce kontakt
  b. za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza, lub
  c. na adres poczty elektronicznej: info@workoclock.eu
  6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
  7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
  2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
  3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Work o’clock – dostępny w zakładce Kontakt lub mailowo na adres: info@workoclock.eu.
  4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  a. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
  b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  c. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  e. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
  f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
  5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisu, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
  3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
  4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
  5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
  6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
  7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG
 1. Usługi dostępne dla Użytkowników
 2. Konto Work o’clock

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od:
a. wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
b. zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
c. podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Użytkownika w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

Funkcjonalności Konta
a) Aplikowanie Profilem

Skorzystanie z Aplikowania Profilem możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych. Aplikowanie Profilem polega na wygenerowaniu, w oparciu o podane przez Użytkownika informacje, CV w formacie PDF i przesłanie go w ramach wybranej przez Użytkownika rekrutacji. Aplikowanie Profilem stanowi alternatywę dla aplikowania przy wykorzystaniu CV przygotowanego samodzielnie przez Użytkownika. Użytkownik przed wysłaniem wygenerowanego CV uzyskuje podgląd jego treści.

b) Rekomendowane oferty pracy

Usługodawca informuje Użytkownika – za pomocą specjalnego, indywidualnego raportu – o ofertach pracy publikowanych w Serwisie, dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Raport tworzony jest dla indywidualnego Użytkownika na podstawie analizy jego preferencji i zainteresowań, w tym ofert pracy, które Użytkownik oglądał i na które wysyłał aplikacje oraz informacji przetwarzanych w związku z innymi Usługami świadczonymi przez Usługodawcę. Do tworzenia raportu mogą być wykorzystywane również dane zawarte w Profilu Użytkownika lub w CV zapisanym przez Użytkownika w Koncie. Rekomendowane oferty pracy są prezentowane Użytkownikowi przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

c) Informowanie o statusie aplikacji

Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisach, na podstawie aktywności pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi podsumowanie statusów złożonych aplikacji oraz danych statystycznych wskazujących na szanse Użytkownika wśród innych kandydatów, o ile pracodawca umożliwi Usługodawcy podanie takich informacji. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Użytkownika numer telefonu (w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS)

d) Wypełnianie Profilu dokumentem CV

Wypełnianie Profilu dokumentem CV pozwala na automatyczne stworzenie lub uzupełnienie Profilu w oparciu o dane zawarte w CV zapisanym przez Użytkownika w Koncie.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z tej funkcjonalności:
a. przy tworzeniu Konta (niezależnie od stopnia uzupełnienia Profilu) – w tym celu Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję i załączyć plik CV w formacie i maksymalnym rozmiarze wskazanym przez Usługodawcę. W razie niezgodności lub niekompletności danych, Użytkownik może je samodzielnie uzupełnić,
b. w ramach korzystania z Aplikowania Profilem,
c. wykorzystując odpowiednią funkcję udostępnianą przez Usługodawcę w wybranych przez niego miejscach Serwisu.

W efekcie uruchomienia Wypełnianie Profilu dokumentem CV, dane zawarte w CV Użytkownika zostaną automatycznie przeniesione do jego Profilu i będą w nim prezentowane.

e) Historia aplikowania na oferty pracy

Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy. W przypadku ofert pracy, na które aplikacje zostały wysłane za pomocą formularza dostarczonego przez Usługodawcę lub pracodawców korzystających z wybranych zewnętrznych systemów rekrutacyjnych, fakt zaaplikowania na ofertę pracy, liczba wysłanych aplikacji oraz daty ich wysłania są automatycznie zapisywane w Koncie.

f) Powiadomienia JobAlert

Użytkownik może zlecić Usługodawcy powiadamianie go o pojawieniu się w Serwisie nowych ofert pracy. Prezentując oferty pracy Usługodawca uwzględniać będzie w szczególności słowa klucze podawane przez Użytkownika oraz informacje o aktywności Użytkownika w Serwisach. Użytkownik otrzymuje te informacje za pomocą wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty. Kryteria wyboru ofert pracy wysyłanych w Powiadomieniu JobAlert są samodzielnie wybierane przez Użytkownika i są one tożsame z kryteriami oferowanymi w Wyszukiwarce ofert w Serwisach. Użytkownik ma również prawo określić żądaną częstotliwość powiadomień z listy opcji oferowanych przez Usługodawcę.

 1. Usługi dostępne dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych
 2. Wzory CV i listów motywacyjnych, dokumenty i poradniki

Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość pobrania dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę w Serwisach, a w szczególności przykładowych wzorów CV i listów motywacyjnych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i formy udostępnionych dokumentów w dowolnie wybranym terminie.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany posłużył się wzorami dokumentów oferowanymi przez Usługodawcę.

3. Wyszukiwarka ofert w Serwisach

Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość wyszukiwania oraz przeglądania opublikowanych w Serwisach ofert pracy według udostępnionych kryteriów.